Medycyna pracy Bytom
Plac S.Żeromskiego 1

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Zaparaszamy do rejestracji badań

szybki termin / dogodny dojazd / bezpłatny parking

Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik
Bytom, Plac Stefana Żeromskiego 1

Skierowanie na badania profilaktyczne medycyny pracy powinno w szczególności zawierać :

 • wskazanie stanowiska, na którym osoba ma być zatrudniona lub obecnie pracuje
 • wskazanie rodzaju badania profilaktycznego, tj. czy mają być przeprowdzone badania wstępne, badania okresowe czy kontrolne
 • określenie czynników niebezpiecznych,szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • imie i nazwisko osoby, którą pracodawca kieruje na badania medycyny pracy
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania skierowań na badania profilaktyczne
 • dane firmy, w której osoba kierowana na badania, jest zatrudniona

*lekarz medycyny pracy przeprowadza badania lekarskie na podstawie skierowania wydawanego w dwóch egzemplarzach przez pracodawcę

Wskazówki, jak wypełniać skierowanie na badania medycyny pracy
W skierowaniu powinny znaleźć się informacje dotyczące czynników fizycznych. tj.:

 • stopień oświetlenia miejsca pracy (nadmierne czy niedostateczne)
 • czy pracownik obsługuje monitor ekranowy (do 4 godzin czy powyżej)
 • informacje o występowaniu promieniowania, jego rodzaju
 • czy pracownik narażony jest na hałas w miejscu pracy, zwiększone czy obniżone ciśnienie, drgania mechaniczne,a jeśli tak,to czy mają - w związku z tym wibracje przekazywane na ręce lub nogi
 • czy występuje oddziaływanie ultradźwięków
 • informacje o panującej temperaturze na stanowisku pracy (czy mikrklimat zimny , czy gorący)

W przypadku różnego rodzaju pyłów należy określić, jakiego rodzaju to pył (z czego pochodzi,np. w związku z pracą przy obrabiarce).

Podobnie rzecz się ma odnośnie substancji chemicznych,z którymi styczność ma pracownik podczas wykonywania swojej pracy - trzeba określić o jakie substancje chodzi.

Nie inaczej w przypadku czynników biologicznych.Na skierowaniu powinny znaleźć się informacje czy takowe występują ,a jeśli tak, to jakie (np. materiał zakaźny,grzyby,itp.).

Oprócz wyżej wspomnianych, na skierowaniu powinny znaleźć się informacje o innych czynnikach nie wymienionych wyżej.Np.:

 • czy praca jest monotonna
 • czy na stanowisku pracy wymaga się pracy w nocy lub na zmianę,dźwigania ciężarów (w tym przypadku należy podać ile kilogramów),praca w wymuszonej pozycji
 • czy wymaga się od pracownika pełnej sprawności psychoruchowej
 • czy wymaga się obsługi maszyn w ruchu